Thực hiện một số giải pháp cấp bách tăng cường quản lý chất thải rắn

Thứ năm - 12/08/2021 12:33
Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường vừa có quyết định ban hành kế hoạch thực hiện Chỉ thị số 41 ngày 1-12-2020 của Thủ tướng Chính phủ về một số giải pháp cấp bách tăng cường quản lý chất thải rắn. Báo Khánh Hòa điện tử, Cơ quan của Đảng Bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Khánh Hòa
Thực hiện một số giải pháp cấp bách tăng cường quản lý chất thải rắn

Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường (TN-MT) vừa có quyết định ban hành kế hoạch thực hiện Chỉ thị số 41 ngày 1-12-2020 của Thủ tướng Chính phủ về một số giải pháp cấp bách tăng cường quản lý chất thải rắn.

 

Bãi chôn lấp, xử lý nước rỉ rác Lương Hòa (TP. Nha Trang).

Bãi chôn lấp, xử lý nước rỉ rác Lương Hòa (TP. Nha Trang).


Theo đó, các nội dung chính của kế hoạch bao gồm: Rà soát, sửa đổi, bổ sung các văn bản quy phạm pháp luật theo thẩm quyền hoặc trình cấp có thẩm quyền ban hành các văn bản có nội dung liên quan đến quản lý chất thải rắn; xây dựng, hoàn thiện và ban hành các định mức kinh tế kỹ thuật về thu gom, vận chuyển và xử lý rác thải, các quy định về phương pháp định giá dịch vụ xử lý rác thải; hướng dẫn kỹ thuật về thu gom, phân loại rác thải tại nguồn. Bên cạnh đó, xây dựng, trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, phê duyệt quy hoạch bảo vệ môi trường quốc gia, trong đó có nội dung về định hướng vị trí, quy mô các khu xử lý chất thải rắn, chất thải nguy hại tập trung cấp vùng, cấp quốc gia. Rà soát, sửa đổi các quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi trường trong xử lý chất thải rắn theo hướng nghiêm ngặt hơn và tiệm cận tiêu chuẩn của các nước tiên tiến; tăng cường kiểm tra, thanh tra công tác quản lý chất thải rắn trên phạm vi toàn quốc...


THÁI THỊNH

 

Nguồn tin: baokhanhhoa.vn
Tiêu điểm
Tin mới
Nhà đất
Xã hội
Tổng hợp